Hướng dẫn tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 năm học 2017-2018

Truy cập ngay tới cổng điện tử để đăng ký tuyển sinh trực tuyến:

http://tsdaucap.hanoi.gov.vn